บริการของเรา

01
งานตรวจสอบบัญชีและงานให้ความเชื่อมั่น
บริการงานตรวจสอบบัญชีภายนอกโดยแสดงความต่องบการเงินของบริษัท อ่านต่อ...
02
บริการเกี่ยวกับภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดทำและกรอกแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี อ่านต่อ...
03
บริการ ทีปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีและการเงิน
ออกแบบระบบบัญชีและการเงินและการติดตั้งระบบบัญชีและการเงิน อ่านต่อ...
04
การอบรมและพัฒนาบุคลากร
จัดให้มีการจัดอบรมภายในเกี่ยวกับการสอบบัญชีและการบัญชีการเงิน อ่านต่อ...

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดCWWP COMPANY LIMITED

CWWP บริษัทเกี่ยวกับสอบบัญชีและให้ความเชื่อมั่น

          CWWP จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีคุณภาพจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่สามารถรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 CWWP เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้สอบบัญชีคนรุ่นใหม่จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีท้องถิ่นในประเทศไทย (Local Audit Firm in Thailand) ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานสอบบัญชีมายาวนานต่อเนื่องกว่า 28 ปี ในการให้บริการเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงงานทุกประเภท อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน สิ่งพิมพ์ สื่อและบันเทิง และทั่วไปสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศ และบริษัทจำกัดทั่วไป รวมถึงงานบริการตรวจสอบกรณีพิเศษและบริการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

aBOUT cOMPANY
Copyright © 2015 cwwpaudit All Rights Reserved. Design By Progress-Pro.com