CWWP ประวัติโดยย่อของเรา

          CWWP จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558เป็นสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์และได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีคุณภาพจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่สามารถรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 CWWP เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้สอบบัญชีคนรุ่นใหม่จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีท้องถิ่นในประเทศไทย (Local Audit Firm in Thailand) ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานสอบบัญชีมายาวนานต่อเนื่องกว่า 30ปีในการให้บริการเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงงานทุกประเภท อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน สิ่งพิมพ์ สื่อและบันเทิง และทั่วไปสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศและบริษัทจำกัดทั่วไป รวมถึงงานบริการตรวจสอบกรณีพิเศษและบริการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

โครงสร้างองค์กร

 • • หุ้นส่วนและกรรมการ
 • • ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
 • • หัวหน้างานสอบบัญชี
• ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี


วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

"Prudent & Professional"

CWWP จะมุ่งปฏิบัติงานด้วยคุณภาพและระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงนักวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิสัยทัศน์

• ให้บริการงานสอบบัญชีด้วยคุณภาพและมีความระมัดระวังรอบคอบ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
• พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งทางด้านความรู้และความสามารถใน
  งานวิชาชีพและดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต อิสระและเที่ยงธรรม
• ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรักและมีความสุขและความ
  ภาคภูมิใจในตนเองและการปฏิบัติงานวิชาชีพสอบบัญชี


พันธกิจ

ทีมงานของเรา

วรรญา พุทธเสถียร

ประสบการณ์
          คุณวรรญา พุทธเสถียร เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วน (Equity Partner) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 30ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสอบบัญชีและวิชาสัมมนาสอบบัญชีให้กับสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง
การศึกษาและคุณวุฒิ
การศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัฒฑิต สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 4387
 • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงเดือนมีนาคม 2558
 • ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
 • อาจารย์พิเศษสอนวิชาสอบบัญชีและวิชาสัมมนาสอบบัญชีในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ และวิทยาเขตวังไกลกังวล

วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์

ประสบการณ์
          คุณวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็นกรรมการและเป็นหุ้นส่วน (Equity Partner) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 19ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
การศึกษาและคุณวุฒิ
การศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัฒฑิต สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ

คุณวุฒิ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7881
 • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและหุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน
 • ผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

ชลทิชา เลิศวิไล

ประสบการณ์
          คุณชลทิชา เลิศวิไล เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสอบบัญชี (Senior Audit Manager) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 18ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
การศึกษาและคุณวุฒิ
การศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัฒฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณวุฒิ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12258
 • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมถ์
 • ผู้จัดการอาวุโสสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562จนถึงปัจจุบัน
 • ผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงมีนาคม 2562
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

เชาวรัตน์ สุดโส

ประสบการณ์
          คุณเชาวรัตน์ สุดโส เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสอบบัญชี (Senior Audit Manager) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม

การศึกษาและคุณวุฒิ
การศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัฒฑิต สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ

คุณวุฒิ

 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์
 • ผู้จัดการสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน
 • ผู้จัดการสอบบัญชีอาวุโส บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

ปัทมา มโนมัยสุพัฒน์

ประสบการณ์
          คุณปัทมา มโนมัยสุพัฒน์ เป็นผู้จัดการสอบบัญชี (Audit Manager) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
การศึกษาและคุณวุฒิ
การศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัฒฑิต สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

คุณวุฒิ

 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้จัดการอาวุโสสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562จนถึงปัจจุบัน
 • ผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงมีนาคม 2562
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

รัชนก เจนสุวรรณ

ประสบการณ์
          คุณรัชนก เจนสุวรรณ เป็นผู้จัดการสอบบัญชี (Assistant Audit Manager) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 14ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
การศึกษาและคุณวุฒิ
การศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัฒฑิต สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

คุณวุฒิ

 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมถ์
 • ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงกุมภาพันธ์ 2563
 • หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงเดือนธันวาคม  2558
 • หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

วราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์

ประสบการณ์
          คุณวราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ เป็นผู้จัดการสอบบัญชี (Assistant Audit Manager) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 13ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
การศึกษาและคุณวุฒิ
การศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัฒฑิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12261
 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงกุมภาพันธ์ 2563
 • หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงเดือนธันวาคม  2558
 • หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

ศศินุช ศรีมาวงษ์

ประสบการณ์
          คุณศศินุช ศรีมาวงษ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี (Assistant Audit Manager) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 12 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
การศึกษาและคุณวุฒิ
การศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต สาขาการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวุฒิ

 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน2563จนถึงปัจจุบัน
 • หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงเดือนมีนาคม  2563
 • หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ปี 2555จนถึงเดือนมีนาคม2558

Copyright © 2015 cwwpaudit All Rights Reserved. Design By Progress-Pro.com